(1)
Vougadiotis, I.; Karampelias, V. .; Chrysikos, D. .; Antonopoulos , I. .; Solia, E.; Spanidis, Y. .; Tsakotos, G. .; Troupis, T. . Anatomical Variations in the Celiac Trunk: A Short Review. ama 2023, 52, 134-141.